Záměry na provedení změn v území

Označení Kategorie Název Popis Zdroj Stav Dokončenost Lokalizace Význam Aktualizace Poznámka
POSK Záměry od poskytovatelů Trafostanice (ČEZ), Lokality vhodné k zatravnění (ÚS krajiny), Pozemky s prudkým svahem vhodné k rozdělení bariérou (ÚS krajiny), Pozemky vhodné k rozdělení travnatým pásem nebo cestou (ÚS krajiny), Paseka Místní
UP Záměry z ÚP ostatní Plocha přestavby P1, Plocha Z6 s podmínkou ÚS, Plocha Z12 s podmínkou ÚS, Místní a účelové komunikace, Středotlaký plynovod, Vedení vysokého napětí, Kanalizační síť, Vodovodní síť, Prvky ÚSES Paseka Místní
ZÚR Záměry ze ZÚR Nadregionální biokoridor mezofilní bučinná osa K91, Regionální biocentrum mezofilní bučinné Pasecký Žleb 1810, Rekreační krajinný celek Sovinecko, Kulturní krajinná oblast svahy Nízkého Jeseníku, Migrační koridory Paseka Nadmístní
Z7 bydlení v bytových domech plocha pro bytový objekt (cca 10 jednotek), navazuje na sousední objekt UP Paseka Místní
Z3 bydlení venkovské plocha pro cca 3 rodinné domy UP Paseka Místní
Z4 bydlení venkovské plocha pro cca 4 rodinné domy - zmenšení plochy (část zastavěna). VP pro pěší propojení a průchod VN UP Zastavěno 50% Paseka Místní
Z5 bydlení venkovské plocha pro cca 7 rodinných domů UP Zastavěno 85% Paseka Místní
Z6 bydlení venkovské plocha pro cca 30 rodinných domů, která uzavírá půdorys obce (doporučena ÚS). VP pro navrhovaný pás zeleně UP Paseka Místní
Z35 silniční doprava plocha pro parkoviště u arboreta UP Paseka Místní
Z20 plochy tělovýchovy a sportu plocha pro rozšíření sportoviště UP Paseka Místní
Z10 plochy staveb pro hromadnou rekreaci proluka, VP pro dobudování komunikace UP Paseka Místní
Z12 plochy staveb pro rodinnou rekreaci plocha pro chalupy, požadavek ÚS, VP pro příjezdovou komunikaci UP Paseka Místní
Z11 plochy staveb pro hromadnou rekreaci pro vytvoření zázemí pro stávající sjezdovku a vlek, VP pro dostavbu komunikace UP Paseka Místní
Z13 plochy staveb pro rodinnou rekreaci plocha pro výstavbu chat, VP pro vybudování příjezdové komunikace UP Paseka Místní
Z14 plochy zahrádkových osad plocha pro zahrádky (ne zahradní domky) UP Paseka Místní
Z1 plochy smíšené obytné venkovské plocha pro cca 10 rodinných domů UP Paseka Místní
Z2 plochy smíšené obytné venkovské vyplnění proluky pro výstavbu RD nebo individuálního bydlení Zastavěno Paseka Místní
Z8 smíšené obytné plus VP UP (Z1) Paseka Místní
P1 plochy technické infrastruktury plochy pro kompostiště UP Paseka Místní
Z21 plochy veřejných prostranství plocha pro řešení příjezdu k výrobním plochám mimo zástavbu UP Paseka Místní
Z22 plochy veřejných prostranství plocha pro dobudování příjezdové komunikace, plocha pro dopravní napojení a dobudování TI UP Paseka Místní
K1 plochy vodní a vodohospodářské UP Paseka Místní
Z30 plochy drobné a řemeslné výroby navazují na již stávající výrobu Zastavěno 50% Paseka Místní
Z31 plochy drobné a řemeslné výroby navazují na již stávající výrobu UP Zastavěno 50% Paseka Místní
Z32 plochy smíšené výroby proluka mezi stávající zástavbou zemědělského družstva, plochami bydlení a plochami stávající výroby. Plochy zeleně zeleň pro odclonění ploch výroby od sportovně rekreačních ploch UP Paseka Místní