Obec Paseka (504785)

Paseka 17, 783 97 Paseka
tel: 777 033 067, email: podatelna@obecpaseka.cz
https://www.obecpaseka.cz/
Rozloha 2 283,64 ha
Počet obyvatel 1 294
Počet domů 0
Loading...

Základní údaje o obci


Katastrální území  
Informace o obci

Založení obce roku 1326, 2 místní části: Karlov, Pasecký Žleb

Pozemkové úpravy

Paseka u Šternerka - komplexní pozemkové úpravy dokončeny 10.1.2014 (zpracovatel Olgeo), úpravy se zaměřují hlavně na snížení rizika vodní eroze, opatření - polní cesty (hlavní - navrženo sedm hlavních polních cest, vedlejší,

doplňkové, lesní cesty), v severní a východní části katastru riziko vodní eroze (lokality K sanatoriu a K Loučce) a je tak ohrožena zastavěná část obce - navrženy protierozní opatření (zalesnění oblasti u k.ú. Sovinec, zatravnění

nejsvažitelších pozemků, záchytné meze a záchytné příkopy, rovinatý charakter v severo a jihozápadní části území, kde jsou rozsáhlé půdní bloky je riziko také eroze větrné, pro snížení rizika navrženy interakční prvky s funkcí větrolamu a

další prvky doprovodné zeleně, vodohospodářská opatření - časté záplavy při přívalových deštích v lokalitě u domu pana Janíčka a dále u domu pana Kopřivy, domu manželů Orságových, domu pana Štrpky - navrženy záchytné příkopy,

dále v rámci vodohodposdářských opatření navrženy malé vodní nádrže - k revitalizaci krajiny a zachycení vody, meliorační příkopy, revitalizace vodních toků; prvky ÚSES včetně interakčních prvků.


Vybavenost obce

Objekt vybavenosti Aktualizace Výskyt Počet Kapacita Poznámka