Základní údaje

Kód obce504785
StatutObec
Webhttps://www.obecpaseka.cz/
Rozloha2283.64
Počet obyvatel1294

Územně plánovací dokumentace

Územní plán
Územní plán Paseka
Změna číslo 1

Územně plánovací podklady

Územní studie - evidovanéOdborné podklady
Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih 
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje 
Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 
Územní studie D7 prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov - silnice R 35 
Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje 
Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu 
Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 

Rozbor udržitelného rozvoje území

Téma 2
PozitivaNový ÚP
Pozvolné zaplňování rozvojových ploch
Negativa
Téma 3
PozitivaTradiční zemědělské areály
Negativa
Téma 4
PozitivaMírný nárůst obyvatel
Negativa
Téma 5
PozitivaVýznamné místo z hlediska ochrany přírody a krajiny (přírodní park Sovinecko)
Kvalitní přírodní prostředí a jeho možné využití
Negativa
Téma 6
Pozitiva
NegativaOP vodních zdrojů jsou rozsáhlé a zasahují i do zastavěného území
Téma 7
Pozitiva
NegativaZemědělské areály jsou označeny jako zdroje znečištění ovzduší
Oblast s překračovanými emisními limity částic PM10 a benzo(a)pyrenu
Neověřené staré ekologické zátěže
Téma 8
PozitivaDokončeny komplexní pozemkové úpravy
Významnější podíl lesa a přístup k němu - obklopeno lesy (Pasecký Žleb, Karlov)
NegativaRozsáhlé oblasti s melioračními úpravami
Téma 9
PozitivaMŠ, ZŠ, lékař, pošta, zařízení pro seniory
NegativaHorší dostupnost okrajových částí obce a místních částí
Téma 10
Pozitiva
NegativaÚzemí leží mimo celostátní dopravní tahy
Napojení na Šternberk i Uničov, doba dojížďky je delší
Téma 11
PozitivaVýraznější podíl dojíždějících do zaměstnání
Obec s výraznějšími dalšími příjmy
Sanatorium jako významný zaměstnavatel ve službách
Negativa
Téma 12
PozitivaRelativně hustá síť cyklotras a cyklostezek
Možné využití rekreačního potenciálu
V místní části Karlov vyšší procento rekreačních objektů
Arboretum směrem na Karlov
Park u sanatoria jako místo pro rekreaci
Negativa
Téma 13
Pozitiva
NegativaZájmové území Ministerstva obrany

Vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pilířů udržitelného rozvoje

Objektivníhospodářský pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Subjektivnívyhovující +vyhovující +vyhovující +
 

Nízká nezaměstnanost (i dlouhodobá), vyšší podíl cizích příjmů, vysoký podíl zaměstnaných v terciéru a vyšší míra podnikatelské aktivity spolu s kladnými hodnotami salda dojížďky za prací (tedy více lidí za prací do obce přijíždí než vyjíždí) hodnotí hospodářský pilíř kladně.

Sociální prostředí hodnoceno kladně díky vyššímu počtu dokončených bytů, velmi nízkému indexu stáří a kladnému celkovému přírůstku obyvatel.

Dokončené pozemkové úpravy, nulová fragmentace území, vyšší podíl lesa i prvků ochrany přírody a vyšší koeficient ekologické stability spolu s kladným hodnocením kvality ovzduší z dlouhodobého hlediska dává přírodnímu pilíři v obci velmi kladné hodnocení.