Záměry na provedení změn v území

Označení Kategorie Název Popis Zdroj Stav Dokončenost Lokalizace Význam Aktualizace Poznámka
Z1 Návrhy ze ZÚR Návrhy ze ZÚR SOB-k2, ST1 - těžba ZÚR Místní
Z2 Návrhy ze ZÚR RD7 Rezerva RD7 pro koridor DOL. Místní
Z4 Prostorové uspořádání území ÚSES ÚP Z ÚSK návrhy na rozšíření ÚSES Místní
Z5 Struktura osídlení Urbanistické a krajinné hodnoty Návrhy liniových krajinných prvků. Místní
Z6 OV Zařízení výroby V návaznosti na stávající areál jsou definovány rozvojové plochy. Místní
Z7 Bezpečnost Objekty civilní a požární ochrany Požární zbrojnice. Místní
Z8 Bezpečnost Bezpečnost státu Celá obec - vybrané stavby. Částečně zájmové území 10, 5, 2 km od objektu Újezd u Uničova. Místní
Z9 ŽP Urbanistické a krajinné hodnoty Záměry na liniovou zeleň. Místní
Z10 ŽP VKP Návrh na vyhlášení 3 prvků. Místní
Z11 Vodní režim Ochrana před povodněmi ÚSK navrhuje oblasti k rozlivu povodní (sever). Místní
Z14 TI Plynovodní síť Návrh připojení nových zastavěných ploch. Místní