Základní údaje

Kód obce502405
StatutObec
Webhttps://www.hnojice.cz/
Rozloha973.99
Počet obyvatel637

Územně plánovací dokumentace

Územní plán
Územní plán Hnojice

Statistika

Přir. přírůstek: 2
Saldo migrace: 19
Celkový přírůstek: 21
Počet obyvatel

Rozbor udržitelného rozvoje území

 hospodářšký pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Pozitiva
Negativa
Podíl obyvatel podle věku

Problémy k řešení

OznačeníKategorieNázevPopisZdrojDatum určeníŘešitelnost v ÚPDNávrh řešeníStavLokalizaceVýznamPoznámka
OV_RURU_4_3UPZachování stávajícího OVZachování stávajícího rozsahu občanského vybavení ve stabilizovaných obcích (mimo výše uvedené).ÚAP 202025. 08. 2021mimo ÚPDKoncepčně řešit v rámci strategického rozvoje regionu jednotlivé oblasti - zásobování, školství, poštovní služby.aktivnícelé ORPMístní
OV_RURU_4_4UPOV pro služby spojené se stárnutím populacePřipravit OV na stárnutí populace a s tím i změnu využívání služeb a jejich reálné dostupnosti – vytvoření strategie obcí a ORP.ÚAP 202025. 08. 2021mimo ÚPDPřipravit studii odrážející požadavky na služby pro seniory a zjištění prostorových investičních a personálních nároků na ně (souvislost se změnou požadavků při vyhodnocení nynější pandemie).aktivnícelé ORPMístní
P_ZP_HN_1SZNení zájem o těžbuV jižní části obce se vyskytuje prognozní zdroj a nevýhradní ložisko surovin.ÚAP 202025. 08. 2021ÚPÚP stanový jasné a nepřekročitelné podmínky pro těžbu/netěžbu.ÚP, nadmístníHnojiceMístní
RURU_12_1DPVedení cyklotrasNapojení Hnojic a Mladějovic na cyklodopravu, propojení cyklodopravy podél Sitky a Stádlo, cyklodoprava - zavedení cyklostezek a cyklotras na území obce Město Libavá, návrh na změnu vedení cyklotrasy Norberčany, chybí napojení na cyklotrasy (Strukov, Žerotín).ÚAP 202025. 08. 2021mimo ÚPDNapojení na cyklotrasy (cyklostezky v realizaci), jednání s krajem o krajské cyklostrategii.aktivníHnojice, Mladějovice, Huzová, Stádlo, Město Libavá, Norberčany, StrukovMístní
RURU_7_2HZSEZSEZ – aktualizace databáze a prověření oprávněnosti seznamu.ÚAP 202025. 08. 2021orgán ochrany přírodyPodrobné vyhodnocení a revize problémů SEZ s návrhem na jejich odstranění.aktivníORPMístní
RURU_8_1HZObnova lesůZalesnění poškozených lesních ploch a navrácení jejich funkce v oblasti hospodaření s vodou. Při obnově lesa upravit podmínky hospodaření a výsadbu měnícím se klimatickým podmínkám s důrazem na zachování funkcí lesa přispívajícím ke stabilizaci ekosystémů.ÚAP 202025. 08. 2021majitel lesních pozemkůPři řešení kůrovcové kalamity podporovat stabilizaci krajiny.aktivníORP - lesMístní
RURU_8_2UPVyužití vnitřních rezerv zastavěného území především v obcích obklopených kvalitními půdamiPři vymezování rozvojových ploch v obcích Babice, Hnojice, Lužice, Mladějovice, Strukov a Žerotín upřednostnit vnitřní rezervy obce a rozvoj směřovat mimo nejkvalitnější půdy.ÚAP 202025. 08. 2021ÚPDPrověřit nutnost nabídky nových ploch na kvalitních půdách.aktivníBabice, Hnojice, Lužice, Mladějovice, Strukov a ŽerotínMístní
USK_RURU_6_7OPNávrh ÚS krajiny, Řešit problémy ÚSES identifikované v ÚS krajinyV ÚPD prověřit možnosti realizace navrhovaných protipovodňových opatření z ÚS krajiny. Kumulovat funkce těchto opatření. V územích kde ÚS krajiny navrhuje protierozní opatření převzít požadavky do ÚPD.ÚAP 202025. 08. 2021ÚPDV pořizované ÚPD prověřit možnosti navrhované ÚS krajiny, především z hledisky protipovodňové ochrany, protierozních opatření a krajinářských návrhů s přihlédnutím ke sloučení funkcí jednotlivých opatření.aktivníORPMístní
USK_ZP_HN_1OPDoplnění návrhů ÚSES a krajinné zeleněÚSK navrhuje výrazné doplnění systému ÚSES a další krajinné zeleně, obec nemá dostatek krajinné zeleně. Oblasti náchylné k větrné erozi.ÚAP 202025. 08. 2021ÚPÚP prověřit a doplnit systém ÚSES.ÚP, projektant ÚSESHnojiceMístní
ZP_ORP_1HZOzelenění okrajů výrobních areálů a ploch bydlení - vytvořen bariéry pro negativní jevy"Úplné ozelenění okrajů výrobních areálů pro zmírnění jejich negativního obrazu využití zeleně na okraji obce jako bariéry před negativními dopady erozí v místě jejich působení. Zatravnění zemědělských ploch v místech kontaktu se zastavěným územím nebo vodotečí, popřípadě v prostoru historických luk nebo pastvin proti vlivům vodní eroze. Využití územního systému ekologické stability jako součásti protierozních opatření. Nové i stávající (ty však jsou kryty prostorem zahrady) plochy bydlení oddělit od zemědělských ploch pásem zeleně (snížení prašnosti)."ÚAP 202125. 08. 2021ÚPV ÚP pevně vymezit pásy zeleně vytvářející přirozené bariéry mezi významně odlišnými funkčními plochami.aktivnícelé ORPMístní
ZP_RURU_5_1HZV ÚPD chránit krajinné prvky.V ÚPD chránit krajinné prvky, přisoudit jim větší ochranu.ÚAP 202025. 08. 2021ÚPDVlastní plochy krajinné zeleně.aktivnícelé ORPMístní
ZP_RURU_5_4UPStabilní krajina, jako hlavní funkce obcePodporovat přírodní krajinu jako hlavní funkci obcí s nízkým počtem obyvatel.ÚAP 202025. 08. 2021ÚPDV ÚPD podporovat krajino tvornou funkci především v obcích s nízkým a nerostoucím počtem obyvatel.aktivnícelé ORPMístní
O_ST_1UPPrověření možnosti ochrany urbanistických a architektonických hodnot územíPrověření možnosti ochrany urbanistických a architektonických hodnot území, definovat území vhodná k ochraně hodnot urbanistického charakteru, prověřit ochranu památek.ÚAP 202025. 08. 2021ÚAP - průběžná aktualizace, převzetí do ÚPDPrověření podkladů a pohled urbanisty.aktivnícelé ORPMístní
N_DI_HN_1DPNenávaznost dopravních návrhůV ÚP není řešena rezervní trasa pro přeložku II/447, vstupuje z Lužic a vystupuje v Žerotíně, navržené řešení v sousedních obcích není podloženo nadřazenou dokumentací, ani studií. Rezerva pro severní obchvat Lužice není ukotvena v nadřazené dokumentaci. Obchvat obce navržený v ÚP nemá oporu v investorovi, bez vazby na Hnojice.ÚAP 201625. 08. 2021ÚPV ÚP prověřit možnost držení a lokalizace této přeložky (kraj ji nedrží), popřípadě dát podnět na kraj.ÚP, nadmístníHnojice, Žerotín, LužiceNadmístní