Problémy k řešení

Označení Kategorie Název Popis Zdroj Datum určení Řešitelnost v ÚPD Návrh řešení Stav Lokalizace Význam Poznámka
OV_RURU_4_3 UP Zachování stávajícího OV Zachování stávajícího rozsahu občanského vybavení ve stabilizovaných obcích (mimo výše uvedené). ÚAP 2020 25. 08. 2021 mimo ÚPD Koncepčně řešit v rámci strategického rozvoje regionu jednotlivé oblasti - zásobování, školství, poštovní služby. aktivní celé ORP Místní
OV_RURU_4_4 UP OV pro služby spojené se stárnutím populace Připravit OV na stárnutí populace a s tím i změnu využívání služeb a jejich reálné dostupnosti – vytvoření strategie obcí a ORP. ÚAP 2020 25. 08. 2021 mimo ÚPD Připravit studii odrážející požadavky na služby pro seniory a zjištění prostorových investičních a personálních nároků na ně (souvislost se změnou požadavků při vyhodnocení nynější pandemie). aktivní celé ORP Místní
P_ZP_HN_1 SZ Není zájem o těžbu V jižní části obce se vyskytuje prognozní zdroj a nevýhradní ložisko surovin. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚP ÚP stanový jasné a nepřekročitelné podmínky pro těžbu/netěžbu. ÚP, nadmístní Hnojice Místní
RURU_12_1 DP Vedení cyklotras Napojení Hnojic a Mladějovic na cyklodopravu, propojení cyklodopravy podél Sitky a Stádlo, cyklodoprava - zavedení cyklostezek a cyklotras na území obce Město Libavá, návrh na změnu vedení cyklotrasy Norberčany, chybí napojení na cyklotrasy (Strukov, Žerotín). ÚAP 2020 25. 08. 2021 mimo ÚPD Napojení na cyklotrasy (cyklostezky v realizaci), jednání s krajem o krajské cyklostrategii. aktivní Hnojice, Mladějovice, Huzová, Stádlo, Město Libavá, Norberčany, Strukov Místní
RURU_7_2 HZ SEZ SEZ – aktualizace databáze a prověření oprávněnosti seznamu. ÚAP 2020 25. 08. 2021 orgán ochrany přírody Podrobné vyhodnocení a revize problémů SEZ s návrhem na jejich odstranění. aktivní ORP Místní
RURU_8_1 HZ Obnova lesů Zalesnění poškozených lesních ploch a navrácení jejich funkce v oblasti hospodaření s vodou. Při obnově lesa upravit podmínky hospodaření a výsadbu měnícím se klimatickým podmínkám s důrazem na zachování funkcí lesa přispívajícím ke stabilizaci ekosystémů. ÚAP 2020 25. 08. 2021 majitel lesních pozemků Při řešení kůrovcové kalamity podporovat stabilizaci krajiny. aktivní ORP - les Místní
RURU_8_2 UP Využití vnitřních rezerv zastavěného území především v obcích obklopených kvalitními půdami Při vymezování rozvojových ploch v obcích Babice, Hnojice, Lužice, Mladějovice, Strukov a Žerotín upřednostnit vnitřní rezervy obce a rozvoj směřovat mimo nejkvalitnější půdy. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚPD Prověřit nutnost nabídky nových ploch na kvalitních půdách. aktivní Babice, Hnojice, Lužice, Mladějovice, Strukov a Žerotín Místní
USK_RURU_6_7 OP Návrh ÚS krajiny, Řešit problémy ÚSES identifikované v ÚS krajiny V ÚPD prověřit možnosti realizace navrhovaných protipovodňových opatření z ÚS krajiny. Kumulovat funkce těchto opatření. V územích kde ÚS krajiny navrhuje protierozní opatření převzít požadavky do ÚPD. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚPD V pořizované ÚPD prověřit možnosti navrhované ÚS krajiny, především z hledisky protipovodňové ochrany, protierozních opatření a krajinářských návrhů s přihlédnutím ke sloučení funkcí jednotlivých opatření. aktivní ORP Místní
USK_ZP_HN_1 OP Doplnění návrhů ÚSES a krajinné zeleně ÚSK navrhuje výrazné doplnění systému ÚSES a další krajinné zeleně, obec nemá dostatek krajinné zeleně. Oblasti náchylné k větrné erozi. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚP ÚP prověřit a doplnit systém ÚSES. ÚP, projektant ÚSES Hnojice Místní
ZP_ORP_1 HZ Ozelenění okrajů výrobních areálů a ploch bydlení - vytvořen bariéry pro negativní jevy "Úplné ozelenění okrajů výrobních areálů pro zmírnění jejich negativního obrazu využití zeleně na okraji obce jako bariéry před negativními dopady erozí v místě jejich působení. Zatravnění zemědělských ploch v místech kontaktu se zastavěným územím nebo vodotečí, popřípadě v prostoru historických luk nebo pastvin proti vlivům vodní eroze. Využití územního systému ekologické stability jako součásti protierozních opatření. Nové i stávající (ty však jsou kryty prostorem zahrady) plochy bydlení oddělit od zemědělských ploch pásem zeleně (snížení prašnosti)." ÚAP 2021 25. 08. 2021 ÚP V ÚP pevně vymezit pásy zeleně vytvářející přirozené bariéry mezi významně odlišnými funkčními plochami. aktivní celé ORP Místní
ZP_RURU_5_1 HZ V ÚPD chránit krajinné prvky. V ÚPD chránit krajinné prvky, přisoudit jim větší ochranu. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚPD Vlastní plochy krajinné zeleně. aktivní celé ORP Místní
ZP_RURU_5_4 UP Stabilní krajina, jako hlavní funkce obce Podporovat přírodní krajinu jako hlavní funkci obcí s nízkým počtem obyvatel. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚPD V ÚPD podporovat krajino tvornou funkci především v obcích s nízkým a nerostoucím počtem obyvatel. aktivní celé ORP Místní
O_ST_1 UP Prověření možnosti ochrany urbanistických a architektonických hodnot území Prověření možnosti ochrany urbanistických a architektonických hodnot území, definovat území vhodná k ochraně hodnot urbanistického charakteru, prověřit ochranu památek. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚAP - průběžná aktualizace, převzetí do ÚPD Prověření podkladů a pohled urbanisty. aktivní celé ORP Místní
N_DI_HN_1 DP Nenávaznost dopravních návrhů V ÚP není řešena rezervní trasa pro přeložku II/447, vstupuje z Lužic a vystupuje v Žerotíně, navržené řešení v sousedních obcích není podloženo nadřazenou dokumentací, ani studií. Rezerva pro severní obchvat Lužice není ukotvena v nadřazené dokumentaci. Obchvat obce navržený v ÚP nemá oporu v investorovi, bez vazby na Hnojice. ÚAP 2016 25. 08. 2021 ÚP V ÚP prověřit možnost držení a lokalizace této přeložky (kraj ji nedrží), popřípadě dát podnět na kraj. ÚP, nadmístní Hnojice, Žerotín, Lužice Nadmístní