Problémy k řešení

Označení Kategorie Název Popis Zdroj Datum určení Řešitelnost v ÚPD Návrh řešení Stav Lokalizace Význam Poznámka
OV_RURU_4_3 UP Zachování stávajícího OV Zachování stávajícího rozsahu občanského vybavení ve stabilizovaných obcích (mimo výše uvedené). ÚAP 2020 25. 08. 2021 mimo ÚPD Koncepčně řešit v rámci strategického rozvoje regionu jednotlivé oblasti - zásobování, školství, poštovní služby. aktivní celé ORP Místní
OV_RURU_4_4 UP OV pro služby spojené se stárnutím populace Připravit OV na stárnutí populace a s tím i změnu využívání služeb a jejich reálné dostupnosti – vytvoření strategie obcí a ORP. ÚAP 2020 25. 08. 2021 mimo ÚPD Připravit studii odrážející požadavky na služby pro seniory a zjištění prostorových investičních a personálních nároků na ně (souvislost se změnou požadavků při vyhodnocení nynější pandemie). aktivní celé ORP Místní
P_ZP_HN_1 SZ Není zájem o těžbu V jižní části obce se vyskytuje prognozní zdroj a nevýhradní ložisko surovin. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚP ÚP stanoví jasné a nepřekročitelné podmínky pro těžbu/netěžbu. ÚP, nadmístní Hnojice Místní
RURU_12_1 DP Vedení cyklotras Napojení Hnojic a Mladějovic na cyklodopravu, propojení cyklodopravy podél Sitky a Stádlo, cyklodoprava - zavedení cyklostezek a cyklotras na území obce Město Libavá, návrh na změnu vedení cyklotrasy Norberčany, chybí napojení na cyklotrasy (Strukov, Žerotín). ÚAP 2020 25. 08. 2021 mimo ÚPD Napojení na cyklotrasy (cyklostezky v realizaci), jednání s krajem o krajské cyklostrategii. aktivní Hnojice, Mladějovice, Huzová, Stádlo, Město Libavá, Norberčany, Strukov Místní
RURU_7_2 HZ SEZ SEZ – aktualizace databáze a prověření oprávněnosti seznamu. ÚAP 2020 25. 08. 2021 orgán ochrany přírody Podrobné vyhodnocení a revize problémů SEZ s návrhem na jejich odstranění. aktivní ORP Místní
RURU_8_1 HZ Obnova lesů Zalesnění poškozených lesních ploch a navrácení jejich funkce v oblasti hospodaření s vodou. Při obnově lesa upravit podmínky hospodaření a výsadbu měnícím se klimatickým podmínkám s důrazem na zachování funkcí lesa přispívajícím ke stabilizaci ekosystémů. ÚAP 2020 25. 08. 2021 majitel lesních pozemků Při řešení kůrovcové kalamity podporovat stabilizaci krajiny. aktivní ORP - les Místní
RURU_8_2 UP Využití vnitřních rezerv zastavěného území především v obcích obklopených kvalitními půdami Při vymezování rozvojových ploch v obcích Babice, Hnojice, Lužice, Mladějovice, Strukov a Žerotín upřednostnit vnitřní rezervy obce a rozvoj směřovat mimo nejkvalitnější půdy. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚPD Prověřit nutnost nabídky nových ploch na kvalitních půdách. aktivní Babice, Hnojice, Lužice, Mladějovice, Strukov a Žerotín Místní
USK_RURU_6_7 OP Návrh ÚS krajiny, Řešit problémy ÚSES identifikované v ÚS krajiny V ÚPD prověřit možnosti realizace navrhovaných protipovodňových opatření z ÚS krajiny. Kumulovat funkce těchto opatření. V územích kde ÚS krajiny navrhuje protierozní opatření převzít požadavky do ÚPD. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚPD V pořizované ÚPD prověřit možnosti navrhované ÚS krajiny, především z hledisky protipovodňové ochrany, protierozních opatření a krajinářských návrhů s přihlédnutím ke sloučení funkcí jednotlivých opatření. aktivní ORP Místní
USK_ZP_HN_1 OP Doplnění návrhů ÚSES a krajinné zeleně ÚSK navrhuje výrazné doplnění systému ÚSES a další krajinné zeleně, obec nemá dostatek krajinné zeleně. Oblasti náchylné k větrné erozi. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚP ÚP prověřit a doplnit systém ÚSES. ÚP, projektant ÚSES Hnojice Místní
ZP_ORP_1 HZ Ozelenění okrajů výrobních areálů a ploch bydlení - vytvořen bariéry pro negativní jevy "Úplné ozelenění okrajů výrobních areálů pro zmírnění jejich negativního obrazu využití zeleně na okraji obce jako bariéry před negativními dopady erozí v místě jejich působení. Zatravnění zemědělských ploch v místech kontaktu se zastavěným územím nebo vodotečí, popřípadě v prostoru historických luk nebo pastvin proti vlivům vodní eroze. Využití územního systému ekologické stability jako součásti protierozních opatření. Nové i stávající (ty však jsou kryty prostorem zahrady) plochy bydlení oddělit od zemědělských ploch pásem zeleně (snížení prašnosti)." ÚAP 2021 25. 08. 2021 ÚP V ÚP pevně vymezit pásy zeleně vytvářející přirozené bariéry mezi významně odlišnými funkčními plochami. aktivní celé ORP Místní
ZP_RURU_5_1 HZ V ÚPD chránit krajinné prvky. V ÚPD chránit krajinné prvky, přisoudit jim větší ochranu. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚPD Vlastní plochy krajinné zeleně. aktivní celé ORP Místní
ZP_RURU_5_4 UP Stabilní krajina, jako hlavní funkce obce Podporovat přírodní krajinu jako hlavní funkci obcí s nízkým počtem obyvatel. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚPD V ÚPD podporovat krajino tvornou funkci především v obcích s nízkým a nerostoucím počtem obyvatel. aktivní celé ORP Místní
O_ST_1 UP Prověření možnosti ochrany urbanistických a architektonických hodnot území Prověření možnosti ochrany urbanistických a architektonických hodnot území, definovat území vhodná k ochraně hodnot urbanistického charakteru, prověřit ochranu památek. ÚAP 2020 25. 08. 2021 ÚAP - průběžná aktualizace, převzetí do ÚPD Prověření podkladů a pohled urbanisty. aktivní celé ORP Místní
N_DI_HN_1 DP Nenávaznost dopravních návrhů V ÚP není řešena rezervní trasa pro přeložku II/447, vstupuje z Lužic a vystupuje v Žerotíně, navržené řešení v sousedních obcích není podloženo nadřazenou dokumentací, ani studií. Rezerva pro severní obchvat Lužice není ukotvena v nadřazené dokumentaci. Obchvat obce navržený v ÚP nemá oporu v investorovi, bez vazby na Hnojice. ÚAP 2016 25. 08. 2021 ÚP V ÚP prověřit možnost držení a lokalizace této přeložky (kraj ji nedrží), popřípadě dát podnět na kraj. ÚP, nadmístní Hnojice, Žerotín, Lužice Nadmístní
P UP Zastavěné území Zastavěné území je datově na portále špatně zaznačeno. Vyplněn střed plochy, která do zastavěného území nepatří. vlastní průzkum 12. 01. 2024 ÚP Při další změně kontrolovat datovou část zastavěného území a dbát na správné zpracování. aktivní Hnojice Místní