Záměry na provedení změn v území

Označení Kategorie Název Popis Zdroj Stav Dokončenost Lokalizace Význam Aktualizace Poznámka
UP Záměry z ÚP ostatní Cyklostezka Dlouhá Loučka - Paseka, Cyklostezka a cyklotrasa Dlouhá Loučka - Uničov, ČOV Dlouhá Loučka, Kanalizační síť, Místní a účelové komunikace, parkoviště, Pěší propojení k parkovišti, Pěší propojení ke koupališti, Prvky ÚSES, Středotlaký plynovod, Vodovodní síť UP Místní
ZÚR Záměry ze ZÚR KKO Svahy nízkého Jeseníku, RKC Sovinecko, nadregionální biocentrum OK1, vodní nádrž Dlouhá Loučka (rezerva), migrační koridor, koridor přeložky II/449 (rezerva) ZUR Místní
POSK Záměry od poskytovatelů trafostanice (ČEZ), poldr Huntava a Oslava (Generel PPO), protipovodňová hráz (Generel PPO), Lokality vhodné k zatravnění a Pozemky vhodné k rozdělení travnatým pásem nebo cestou (ÚS krajiny) Místní