Obec Dlouhá Loučka (501476)

1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka
tel: 585 037 054, email: obec@dlouhaloucka.cz
http://www.dlouhaloucka.cz/
Rozloha 2 662,00 ha
Počet obyvatel 1 971
Počet domů 0
Loading...

Základní údaje o obci


Katastrální území  
Informace o obci

3 místní části: Plinkout, Křivá, Valšův Důl

Pozemkové úpravy

  • Dolní Dlouhá Loučka - ukončeny komplexní pozemkové úpravy (předána nekompletní dokumentace). Opatření - polnícesty, protierozní opatření - v oblasti svažitých pozemků na hranici s k.ú. Plinkout je ohroženost vodní erozí, v dané lokalitě navrženy opatření ke snížení rizika eroze (zasakovací průlehy, svodné příkopy), vodohospodářská opatření a prvky ÚSES včetně interakčních prvků.
  • Horní Dlouhá Loučka - komplexní pozemkové úpravy dokončeny 18.11.2010 (zpracovatel Geocart), opatření - polní cesty (hlavní, vedlejší, doplňkové), protierozní opatření (organizační, technická - zatravnění), zejména v části směrem na Křivou, vodohospodářská opatření (svodní prvky a vodní náhony - některé již nefunkční), prvky ÚSES včetně interakčních prvků. Problémem v území je riziko eroze, které by mělo být sníženo právě realizací opatření navržených KPÚ v jižní části katastru a dále podpora ochrany a výsadby dřevin a zeleně také směrem k Valšova dolu, podél toků Oslava a Huntava (olšové nivní porosty).
  • Křivá - komplexní pozemkové úpravy dokončeny 1.11.2010 (zpracovatel Geocart), opatření - polní cesty (hlavní, vedlejší, doplňkové), protierozní opatření - v podstatě na celém katastru je zemědělská půda trvalým travním porostem a není tedy potřeba navrhovat opatření proti erozi, mimo opatření obecná týkající se hospodaření na zemědělské půdě, vodohospodářská opatření - navrženy 2 přehrázky pro akumulaci vody a zadržení splavenin v severní části katastru, prvky ÚSES včetně interakčních prvků
  • Plinkout - jednoduchá pozemková úprava dokončena 1.3.2012 - úprava doplnila svodný příkop a několik polních cest.

  • Vybavenost obce

    Objekt vybavenosti Aktualizace Výskyt Počet Kapacita Poznámka