Základní údaje

Kód obce501476
StatutObec
Webhttp://www.dlouhaloucka.cz/
Rozloha2662
Počet obyvatel1971

Územně plánovací dokumentace

Územní plán
Uzemní plán Dlouhá Loučka
Změna č. 1

Územně plánovací podklady

Územní studie - evidovanéOdborné podklady
Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih 
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje 
Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 
Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje 
Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu 
Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 

Rozbor udržitelného rozvoje území

Téma 2
PozitivaNový ÚP
Pozvolné zaplňování rozvojových ploch
Negativa
Téma 3
PozitivaTradiční zemědělské areály
Negativa
Téma 4
PozitivaMírný nárůst obyvatel
Vyšší hodnoty v počtu dokončených bytů
Negativa
Téma 5
PozitivaVýznamné místo z hlediska ochrany přírody a krajiny (přírodní park Sovinecko)
Kvalitní přírodní prostředí a jeho možné využití
Negativa
Téma 6
Pozitiva
NegativaPřípadná výstavba vodní nádrže Dlouhá Loučka zasáhne významně do vodního režimu v oblasti
Téma 7
Pozitiva
NegativaZemědělské areály jsou označeny jako zdroje znečištění ovzduší
Oblast s překračovanými emisními limity částic PM10 a benzo(a)pyrenu
Neověřené staré ekologické zátěže
Téma 8
PozitivaOrná půda na více než polovině území obce
Dokončeny komplexní pozemkové úpravy
Významnější podíl lesa a přístup k němu
NegativaRozsáhlejší půdní bloky a hrozící přívaly při lokálních srážkách
Riziko vodní eroze
Téma 9
PozitivaMŠ, ZŠ, lékař, pošta, potraviny
NegativaHorší dostupnost okrajových částí obce a místních částí
Téma 10
Pozitiva
NegativaÚzemí leží mimo celostátní dopravní tahy
Téma 11
PozitivaObec s výraznějšími dalšími příjmy
NegativaVětší množství brownfieldů (zemědělské areály, zámek)
Téma 12
PozitivaRelativně hustá síť cyklotras a cyklostezek
Možné využití rekreačního potenciálu
Návrh na vybudování koupaliště včetně parkoviště a přístupové komunikace s lávkou (nyní louka)
Negativa
Téma 13
Pozitiva
NegativaZájmové území Ministerstva obrany

Vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pilířů udržitelného rozvoje

Objektivníhospodářský pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Subjektivnívyhovující +vyhovující +vyhovující +
 

K dobrému hodnocení hospodářského pilíře přispívá nízká nezaměstnanost (včetně té dlouhodobé), vyššímu podílu cizích zdrojů v obci, vyšší míra podnikatelské aktivity. Obyvatelé za prací dojíždí.

Sociální pilíř hodnocen kladně na základě vyššího počtu dokončených bytů, nižšímu indexu stáří, celkovému pozitivnímu přílivu obyvatel z hlediska migračního salda i přirozeného přísůstku.

Kladné hodnocení přírodního prostředí dáno nízkou fragmentací území, dokončenými pozemkovými úpravami, podílem ploch ochrany přírody, nízkou hodnotou emisních limitů z dlouhodobého pohledu, přítomností lesa a pásem ochrany vod. Za Plinkoutem a části Křivá vybíhají kopce (lesy) Nízkého Jeseníka a začíná přírodní park Sovinecko, kde v části je vyhlášena evropsky významná lokalita Sovinec. Kolem Valšova Dolu (z obce sem vede nová stezka) směrem na hrad Sovinec a Rešovské vodopády začínají turistické trasy vedoucí přes chráněná území.