Problémy k řešení

Označení Kategorie Název Popis Zdroj Datum určení Řešitelnost v ÚPD Návrh řešení Stav Lokalizace Význam Poznámka
ZL1 Dopad realizace územní rezervy vodní nádrže Dlouhá Loučka ze ZÚR Olomouckého kraje - střety v území, ovlivnění vodního režimu v oblasti UAP 2012 08. 11. 2021 V ÚP stanovit podmínky pro prověření. Nadmístní
U2 Brownfieldy (zejména nevyužívané zemědělské areály, areál zámku) zatěžují zastavěné území. UAP 2014 08. 11. 2021 Plochy brownfieldů zařadit do takových ploch s rozdílným využitím, které umožní jejich znovuvyužití, případně přestavbu k jinému vhodnějšímu využití. Areál zámku nyní zařazen jako plocha přestavby, zemědělské areály ponechány jako výroba, případně smíšená výroba. Místní
ZL3 Zastavitelná plocha zasahuje do I.třídy ochrany zemědělského půdního fondu - výrazněji se týká dvou ploch výroby, které ale navazují na plochy stávající. UAP 2012 08. 11. 2021 ÚP vymezil plochy na půdách I. třídy ochrany s ohledem na návaznost na plochy stávající, nejedná se o rozsáhlé plochy. Místní
D2 Silnice III.třídy z Dlouhé Loučky směr Paseka - nutná úprava komunikace na stav odpovídající provozu, v zimě neudržovaná. UAP 2014 08. 11. 2021 Úprava komunikace ve vymezených plochách dopravní infrastruktury. Místní
ZL2 Zastavitelná plocha je situována do přírodního parku a je ve střetu s lokálním biokoridorem. Jedná se o plochu smíšenou obytnou (Z5 a Z6), dále plochu pro koupaliště a přístup k němu, veřejnou zeleň, rozšíření areálu firmy Biomac (Z15), plochu přestavby (P1) z bývalého výrobního areálu na občanskou vybavenost, plochu pro rodinnou rekreaci (Z9). UAP 2012 08. 11. 2021 Několik zastavitelných ploch zasahuje do přírodního parku Sovinecko, ale většina je takového charakteru, že nejsou v nesouladu s podmínkami ochrany stanovenými pro přírodní park. ÚP je nový a plochy byly prověřeny. Místní
D4 Posouzení držení rezervy obchvatu. Dopravu zastavěnou částí obce řešit např územní studií. UAP 2016 08. 11. 2021 Územní rezerva pro přeložku silnice II/449 je obsažena v ZÚR OK a proto je zapracována i do územního plánu Dlouhá Loučka. Prověřena v rámci aktualizace ZÚR OK. Nadmístní
D12 Zvýšené zatížení dopravou na komunikaci mezi Dlouhou Loučkou a Uničovem (problémový průjezd přes Horní a Dolní Sukolom - špatný stav komunikace, parametry neodpovídající projíždějící dopravě). UAP 2016 08. 11. 2021 Úprava komunikace ve vymezených plochách dopravní infrastruktury, koordinace obcí na trase. Místní
ZL6 Nenávaznosti USES na hranici Dlouhá Loučka - Paseka (navržený lokální biokoridor je zde přerušen). UAP 2017 08. 11. 2021 Prověřit při změně ÚP v obou obcích. Nadmístní