Problémy k řešení

Označení Kategorie Název Popis Zdroj Datum určení Řešitelnost v ÚPD Návrh řešení Stav Lokalizace Význam Poznámka
OV_RURU_4_3 UP Zachování stávajícího OV Zachování stávajícího rozsahu občanského vybavení ve stabilizovaných obcích (mimo výše uvedené). ÚAP 2020 31. 08. 2021 mimo ÚPD Koncepčně řešit v rámci strategického rozvoje regionu jednotlivé oblasti - zásobování, školství, poštovní služby. aktivní celé ORP Místní
OV_RURU_4_4 UP OV pro služby spojené se stárnutím populace Připravit OV na stárnutí populace a s tím i změnu využívání služeb a jejich reálné dostupnosti – vytvoření strategie obcí a ORP. ÚAP 2020 31. 08. 2021 mimo ÚPD Připravit studii odrážející požadavky na služby pro seniory a zjištění prostorových investičních a personálních nároků na ně (souvislost se změnou požadavků při vyhodnocení nynější pandemie). aktivní celé ORP Místní
RURU_7_2 HZ SEZ SEZ – aktualizace databáze a prověření oprávněnosti seznamu. ÚAP 2020 31. 08. 2021 ÚPD Podrobné vyhodnocení a revize problémů SEZ s návrhem na jejich odstranění. aktivní celé ORP Místní
RURU_8_1 HZ Obnova lesů Zalesnění poškozených lesních ploch a navrácení jejich funkce v oblasti hospodaření s vodou. Při obnově lesa upravit podmínky hospodaření a výsadbu měnícím se klimatickým podmínkám s důrazem na zachování funkcí lesa přispívajícím ke stabilizaci ekosystémů. ÚAP 2020 31. 08. 2021 majitel lesních pozemků Při řešení kůrovcové kalamity podporovat stabilizaci krajiny. aktivní ORP - les Místní
USK_RURU_6_7 OP Návrh ÚS krajiny, Řešit problémy ÚSES identifikované v ÚS krajiny V ÚPD prověřit možnosti realizace navrhovaných protipovodňových opatření z ÚS krajiny. Kumulovat funkce těchto opatření. V územích kde ÚS krajiny navrhuje protierozní opatření převzít požadavky do ÚPD. ÚAP 2020 31. 08. 2021 ÚPD V pořizované ÚPD prověřit možnosti navrhované ÚS krajiny, především z hledisky protipovodňové ochrany, protierozních opatření a krajinářských návrhů s přihlédnutím ke sloučení funkcí jednotlivých opatření. aktivní ORP Místní
ZP_MU_1 URB Návrh poldr Návrh na poldr - retenční nádrž. ÚAP 2020 31. 08. 2021 ÚP Specifikovat funkce, zábor, prověřit reálnost. technická dokumentace Mutkov Místní
ZP_ORP_1 HZ Ozelenění okrajů výrobních areálů a ploch bydlení - vytvořen bariéry pro negativní jevy "Úplné ozelenění okrajů výrobních areálů pro zmírnění jejich negativního obrazu využití zeleně na okraji obce jako bariéry před negativními dopady erozí v místě jejich působení. Zatravnění zemědělských ploch v místech kontaktu se zastavěným územím nebo vodotečí, popřípadě v prostoru historických luk nebo pastvin proti vlivům vodní eroze. Využití územního systému ekologické stability jako součásti protierozních opatření. Nové i stávající (ty však jsou kryty prostorem zahrady) plochy bydlení oddělit od zemědělských ploch pásem zeleně (snížení prašnosti)." ÚAP 2021 31. 08. 2021 ÚP V ÚP pevně vymezit pásy zeleně vytvářející přirozené bariéry mezi významně odlišnými funkčními plochami. aktivní celé ORP Místní
ZP_RURU_5_1 HZ V ÚPD chránit krajinné prvky. V ÚPD chránit krajinné prvky, přisoudit jim větší ochranu. ÚAP 2020 31. 08. 2021 ÚPD Vlastní plochy krajinné zeleně. aktivní celé ORP Místní
ZP_RURU_5_4 UP Stabilní krajina, jako hlavní funkce obce Podporovat přírodní krajinu jako hlavní funkci obcí s nízkým počtem obyvatel. ÚAP 2020 31. 08. 2021 ÚPD V ÚPD podporovat krajino tvornou funkci především v obcích s nízkým a nerostoucím počtem obyvatel. aktivní celé ORP Místní
O_ST_1 UP Prověření možnosti ochrany urbanistických a architektonických hodnot území Prověření možnosti ochrany urbanistických a architektonických hodnot území, definovat území vhodná k ochraně hodnot urbanistického charakteru, prověřit ochranu památek. ÚAP 2020 31. 08. 2021 ÚAP - průběžná aktualizace, převzetí do ÚPD Prověření podkladů a pohled urbanisty. aktivní celé ORP Místní