Základní údaje

Kód obce547093
StatutObec
Webwww.mutkov.cz
Rozloha564.04
Počet obyvatel49

Územně plánovací dokumentace

Územní plán
Územní plán Mutkov
Změna č. 1

Statistika

Přir. přírůstek: 1
Saldo migrace: 2
Celkový přírůstek: 3
Počet obyvatel

Rozbor udržitelného rozvoje území

 hospodářšký pilíř
téma 10
sociální pilíř
téma 1, téma 4, téma 9
enviromentální pilíř
Pozitiva

Kvalitní technická infrastruktura.

Dobrá dostupnost do Šternberka. 

Negativa

Nízký počet obyvatel. Nízké zastoupení dětské složky v populaci.


Chybějící občanská vybavenost. 

Podíl obyvatel podle věku

Problémy k řešení

OznačeníKategorieNázevPopisZdrojDatum určeníŘešitelnost v ÚPDNávrh řešeníStavLokalizaceVýznamPoznámka
OV_RURU_4_3UPZachování stávajícího OVZachování stávajícího rozsahu občanského vybavení ve stabilizovaných obcích (mimo výše uvedené).ÚAP 202031. 08. 2021mimo ÚPDKoncepčně řešit v rámci strategického rozvoje regionu jednotlivé oblasti - zásobování, školství, poštovní služby.aktivnícelé ORPMístní
OV_RURU_4_4UPOV pro služby spojené se stárnutím populacePřipravit OV na stárnutí populace a s tím i změnu využívání služeb a jejich reálné dostupnosti – vytvoření strategie obcí a ORP.ÚAP 202031. 08. 2021mimo ÚPDPřipravit studii odrážející požadavky na služby pro seniory a zjištění prostorových investičních a personálních nároků na ně (souvislost se změnou požadavků při vyhodnocení nynější pandemie).aktivnícelé ORPMístní
RURU_7_2HZSEZSEZ – aktualizace databáze a prověření oprávněnosti seznamu.ÚAP 202031. 08. 2021ÚPDPodrobné vyhodnocení a revize problémů SEZ s návrhem na jejich odstranění.aktivnícelé ORPMístní
RURU_8_1HZObnova lesůZalesnění poškozených lesních ploch a navrácení jejich funkce v oblasti hospodaření s vodou. Při obnově lesa upravit podmínky hospodaření a výsadbu měnícím se klimatickým podmínkám s důrazem na zachování funkcí lesa přispívajícím ke stabilizaci ekosystémů.ÚAP 202031. 08. 2021majitel lesních pozemkůPři řešení kůrovcové kalamity podporovat stabilizaci krajiny.aktivníORP - lesMístní
USK_RURU_6_7OPNávrh ÚS krajiny, Řešit problémy ÚSES identifikované v ÚS krajinyV ÚPD prověřit možnosti realizace navrhovaných protipovodňových opatření z ÚS krajiny. Kumulovat funkce těchto opatření. V územích kde ÚS krajiny navrhuje protierozní opatření převzít požadavky do ÚPD.ÚAP 202031. 08. 2021ÚPDV pořizované ÚPD prověřit možnosti navrhované ÚS krajiny, především z hledisky protipovodňové ochrany, protierozních opatření a krajinářských návrhů s přihlédnutím ke sloučení funkcí jednotlivých opatření.aktivníORPMístní
ZP_MU_1URBNávrh poldrNávrh na poldr - retenční nádrž.ÚAP 202031. 08. 2021ÚPSpecifikovat funkce, zábor, prověřit reálnost.technická dokumentaceMutkovMístní
ZP_ORP_1HZOzelenění okrajů výrobních areálů a ploch bydlení - vytvořen bariéry pro negativní jevy"Úplné ozelenění okrajů výrobních areálů pro zmírnění jejich negativního obrazu využití zeleně na okraji obce jako bariéry před negativními dopady erozí v místě jejich působení. Zatravnění zemědělských ploch v místech kontaktu se zastavěným územím nebo vodotečí, popřípadě v prostoru historických luk nebo pastvin proti vlivům vodní eroze. Využití územního systému ekologické stability jako součásti protierozních opatření. Nové i stávající (ty však jsou kryty prostorem zahrady) plochy bydlení oddělit od zemědělských ploch pásem zeleně (snížení prašnosti)."ÚAP 202131. 08. 2021ÚPV ÚP pevně vymezit pásy zeleně vytvářející přirozené bariéry mezi významně odlišnými funkčními plochami.aktivnícelé ORPMístní
ZP_RURU_5_1HZV ÚPD chránit krajinné prvky.V ÚPD chránit krajinné prvky, přisoudit jim větší ochranu.ÚAP 202031. 08. 2021ÚPDVlastní plochy krajinné zeleně.aktivnícelé ORPMístní
ZP_RURU_5_4UPStabilní krajina, jako hlavní funkce obcePodporovat přírodní krajinu jako hlavní funkci obcí s nízkým počtem obyvatel.ÚAP 202031. 08. 2021ÚPDV ÚPD podporovat krajino tvornou funkci především v obcích s nízkým a nerostoucím počtem obyvatel.aktivnícelé ORPMístní
O_ST_1UPPrověření možnosti ochrany urbanistických a architektonických hodnot územíPrověření možnosti ochrany urbanistických a architektonických hodnot území, definovat území vhodná k ochraně hodnot urbanistického charakteru, prověřit ochranu památek.ÚAP 202031. 08. 2021ÚAP - průběžná aktualizace, převzetí do ÚPDPrověření podkladů a pohled urbanisty.aktivnícelé ORPMístní