Téma 1 - Širší územní vztahy

Pilíře:

Hospodářský pilíř
Sociální pilíř
Pilíř pro životní prostředí

Úvodní popis

Obec Bohdíkov se nachází v západní části SO ORP Šumperk. Na jihu sousedí s obcí Ruda nad Moravou, severozápadně sousedí s obcí Malá Morava, na severu s obcí Hanušovice. Východní hranice je tvořen hranicemi obcí Kopřivná, Bratrušov a Šumperk. Obec se nachází ve specifické oblasti SOB3 Jeseníky - Králický Sněžník, která se vyznačuje projevování problémů z hlediska udržitelného rozvoje. Dopravně je obec napojena na silnici druhé třídy č. II/369, která tvoří přímé napojení na obec Hanušovice a Rudu nad Moravou. Dopravní napojení na spádové centrum Šumperk je silnicí III/36914, avšak chybí zde přímé napojení veřejnou dopravou. Obcí prochází regionální železniční trať č. 292 Šumperk - Krnov. Obcí prochází regionální cyklotrasa č. 51, která vede z Olomouce do …. V obci se nachází nadregionální biocentrum Raškov.

Hodnoty

Seznam hodnot v území

Žádná data

Silnice II/369 Silnice III/36914 Regionální železniční trať č. 292 Regionální cyklotrasa č. 51 Nadregionální biocentrum Raškov

Limity

Seznam limitů v území

Žádná data

Nadregionální biocentrum Raškov Ochranné pásmo železnice