Záměry na provedení změn v území

Označení Kategorie Název Popis Zdroj Stav Dokončenost Lokalizace Význam Aktualizace Poznámka
POSK Záměry od poskytovatelů Trafostanice (ČEZ), Vysokotlaký plynovod (Innogy), Rekonstrukce tabulového jezu na Oskavě (Plán dílčího povodí), Revitalizace Benkovského potoka - střední část a Revitalizace Benkovského potoka - horní část (Plán dílčího povodí), Revitalizace mlýnského náhonu (Plán dílčího povodí), Protipovodňový objekt na Oskavě (Plán dílčího povodí), Přírodě blízká PPO na Moravě (Plán dílčího povodí), Problémové úseky na silnici II/449 (ÚS), Plocha nadmístního významu R4/1 (ÚS), Vodovodní síť a koridor (ÚS VP1), Pozemky vhodné k rozdělení travnatým pásem nebo cestou (ÚS krajiny) Uničov Místní
UP Záměry z ÚP ostatní Plocha přestavby P16, P6, P5, P18, P7, P22, P15, 21, 10z, P1, P9, P14, P12, P17, P13, P11, P3, P4z, P19, P20, P2, P8, Plocha s podmínkou ÚS S9, S1, S2, S3, S8, S10, S6, S7, S5, S4, Místní a účelové komunikace, Středotlaký plynovod, Vedení vysokého napětí, Kanalizační síť, Vodovodní síť, Cyklotrasa/cyklostezka Uničov centrum, Koridor elektrické sítě k ČOV, Koridor pro obchvat města Uničova, Koridor vodovodní sítě, Protipovodňové hráze Uničov, Prvky ÚSES, Trafostanice UP Uničov Místní
ZÚR Záměry ze ZÚR Regionální biocentrum nivní Na Oskavě 1811, Regionální biokoridor vodní, nivní RK908, Regionální biocentrum nivní Šumvald 424, Regionální biokoridor nivní, vodní RK907, Koridor silnice II/449 přeložka Střelice, Koridor pro elektrizaci tratě Olomouc - Uničov - Šumperk, Koridor propojení vodovodní sítě se skupinovým vodovodem Litovel Uničov Nadmístní