Základní údaje

Kód obce505587
StatutObec
Webhttp://www.unicov.cz/
Rozloha4827.85
Počet obyvatel11396

Územně plánovací dokumentace

Územní plán
Územní plán Uničov
Změna č. 1 ÚP Uničov

Územně plánovací podklady

Územní studie - evidovanéOdborné podklady
Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih 
Územní studie problémových úseků silnice II/449 v koridoru Červenka - Smržice 
Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 
Územní studie Městský park pod hradbami, ulice Medelská - Střední 
Územní studie D7 prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov - silnice R 35 
Územní studie Střelice - rozvojová plocha B 19 
Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu 
Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 
Územní studie S10 Pod Šibeníkem Uničov 

Rozbor udržitelného rozvoje území

Téma 2
PozitivaNový ÚP
Vymezení rozvojových ploch na nevyužívaných areálech
Negativa
Téma 3
PozitivaUrbanisticky zachovalá náves (Brníčko)
Historicky i urbanisticky zachovalé historické centrum Uničova s přilehlým parkem (památková zóna)
Tradiční zemědělské areály
Negativa
Téma 4
PozitivaVyšší hodnoty v počtu dokončených bytů
NegativaVýznamný pokles v počtu obyvatel
Propad mezi počtem obyvatel ve věku 0-14 let a ve věku 65 a více let
Téma 5
PozitivaDostatek krajinné zeleně (podél toků), rozsáhlejší lesy pouze v oblasti CHKO
NegativaNízký podíl krajinné zeleně a koeficientu ekologické stability
Téma 6
Pozitiva
NegativaOP vodních zdrojů jsou rozsáhlé a zasahují i do zastavěného území
Téma 7
PozitivaMožné zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice II. třídy.
NegativaZnečištění z průmyslové výroby (Unex)
Oblast s překračovanými emisními limity částic PM10 a benzo(a)pyrenu
Neúměrné zatížení hlukem a exhalacemi z dopravy (Litovel-Uničov, centrum)
Neověřené staré ekologické zátěže
Téma 8
PozitivaOrná půda na více než 3/4 území obce
NegativaVysoký podíl půd s nejvyšší ochranou omezující rozvoj obce
Riziko větrné eroze
Rozsáhlé plochy meliorací v západní a jižní části území obce
Chybí blízký přístup k lesu
Téma 9
PozitivaMŠ, ZŠ, lékař, pošta, zařízení pro seniory, supermarket
Výraznější veřejný prostor (parky), zahrádkářské kolonie
Kulturní centrum ORP
Centrem občanského vybavení
Negativa
Téma 10
PozitivaDůležité vlakové spojení
Nově vystavěné cyklostezky a výstavba dále probíhá ve spojení s místními částmi a okolními obcemi
Autobusový uzel pro místní spoje
NegativaÚzemí leží mimo celostátní dopravní tahy
Téma 11
PozitivaRozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě
Možnost využití brownfieldů a nevyužívaných areálů
Nabídka ploch pro rozvoj a podnikání (Velká a Malá průmyslová zóna)
Výraznější podíl dojíždějících do zaměstnání
Negativa
Téma 12
PozitivaRelativně hustá síť cyklotras a cyklostezek
Rozvoj cestovního ruchu daný existencí památkové zóny
Negativa
Téma 13
Pozitivavýjezdová základna ZZS a HZS
NegativaV ORP chybí nemocnice, nejbližší je ve Šternberku
Zájmové území Ministerstva obrany

Vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pilířů udržitelného rozvoje

Objektivníhospodářský pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Subjektivnívyhovující +vyhovující +vyhovující +
 

Nízká nezaměstnanost (i dlouhodobá), dojížďka za prací do obce a vyšší podíl zaměstnaných v terciéru dávají kladné hodnocení hospodářskému pilíři. Horší dopravní dostupnost dálnic. Obec nabízí významné rozvojové plochy výroby.

Sociální pilíř je hodnocen kladně díky vysokému indexu vzdělanosti a celkovému přírůstku (z migrace i přirozeného) pohybujícího se kolem nulových hodnot. Naopak nízký počet dokončených bytů a vysoký index stáří hodnocení značně posouvají k záporným hodnotám.

Vysoký podíl půd s nejvyšší ochranou, pozemkové úpravy, nízká fragmentace území a přítomnost prvků ochrany přírody a vod hodnotí v obci příznivé přírodní prostředí. Lesy pouze na okraji, nízký koeficient ekologické stability.