Obec Medlov (552372)

Medlov 300, 783 91 Medlov
tel: 585 031 060, email: starosta@obecmedlov.cz
https://www.obecmedlov.cz/
Rozloha 3 128,53 ha
Počet obyvatel 1 580
Počet domů 0
Loading...

Základní údaje o obci


Katastrální území  
Informace o obci

Založení obce: 1131, Místní části: Králová, Hlivice, Zadní Újezd

Pozemkové úpravy

Hlivice - komplexní pozemková úprava dokončena 13.2.2016 (zpracovatel Oris a Pozgeo), opatření - polní cesty (hlavní, vedlejší, doplňkové), ke snížení rizika vodní eroze navrženy protierozní příkopy, které plní také funkci vodohospodářských opatření, prvky ÚSES včetně interakčních prvků.

Zadní Újezd - komplexní pozemková úprava dokončena 16.6.2006, většina zemědělských pozemků ve vlastnictví firmy Mespol Medlov. Opatření - polní cesty (hlavní - nově navržená pouze cesta C1, která bude odkládnět zemědělskou dopravu ze středu obce, vedlejší, doplňkové), protierozní opatření - v severní části území navrženy 2 travnaté meze a 1 zpomalovací průleh, vodohospodářská opatření - v lokalitě pod Holubicemi navržena zemní hrázka, v lokalitě u Obory bude navržen příkop, prvky ÚSES včetně interakčních prvků.

Medlov u Uničova - komplexní pozemková úprava dokončena 3.7.2014 (zpracovatel GB-Geodezie). Opatření - polní cesty (hlavní, vedeljší, doplňkové včetně mostků, propustků a příkopů), prvky ÚSES. Území není výrazně ohroženo ani vodní ani větrnou erozí, rovnež nejsou navrhována žádná vodohospodářská opatření. KPÚ klade důraz na prvky zeleně v krajině jako jsou interakční prvky podél cest.


Vybavenost obce

Objekt vybavenosti Aktualizace Výskyt Počet Kapacita Poznámka